Nová Zelená úsporám 2015

Šetřete náklady s novým dotačním programem Zelená úsporám.

Nová Zelená úsporám 2015

 • Při výměně zdroje na tuhá paliva se žádá na KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH (pro fyzické osoby).
 • Nová fotovoltaika, připojení domu k zásobování teplem a samostatné systémy nuceného větrání podporuje NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.
 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM podporuje také výměnu starého elektrokotle za tepelné čerpadlo. Žádat z NZÚ je možné až do roku 2021.

Za způsobilé jsou považovány pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně dokončené po rozhodném datu, které je stanoveno následně:

 • 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014 – platí pro podprogram rodinné domy

Oblast podpory C)

Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnuneekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
 • na instalacisolárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Maximální výše dotace:

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Podoblasti C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

 • podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek,
 • na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A,
 • na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1,
 • podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje,
 • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem,
 • podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

Podporované typy zdrojů:

Podoblast

podpory

Typ zdrojeVýše podpory [Kč]
C.1 (spolu se zateplením)

C.2 (bez

zateplení)

C.1.1C.2.1Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva50 00040 000
C.1.2C.2.2Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva100 00080 000
C.1.3C.2.3Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem50 00040 000
C.1.4C.2.4Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva50 00040 000
C.1.5C.2.5Tepelné čerpadlo voda – voda100 00080 000
C.1.6C.2.6Tepelné čerpadlo země – voda100 00080 000
C.1.7C.2.7Tepelné čerpadlo vzduch – voda75 00060 000
C.1.8C.2.8Plynový kondenzační kotel18 00015 000
C.1.9C.2.9Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE40 00030 000

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

 • podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
 • při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
 • v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT,
 • podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηskdle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie,
 • podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3),
 • podpora na solární fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016,
 • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp,

Podporované typy systémů:

Podoblast podporyTyp systémuVýše podpory [Kč]
C.3.1Solární termický systém na přípravu teplé vody35 000
C.3.2Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění50 000
C.3.3Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem35 000
C.3.4Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-155 000
C.3.5Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-170 000
C.3.6Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1100 000

 

Požadavky na solární termické systémy v podoblasti C.3.1 a C.3.2:

Sledovaný parametrOznačení [Jednotky]C.3.1C.3.2
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy

Qss.u

[kWh.rok-1]

Bez      požadavku≥ 2200
Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy

qss,u

[kWh.m-2.rok-1]

≥ 350≥ 280
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody[%]≥ 50Bez    požadavku
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše apertury[l.m-2]≥ 45≥ 45

 

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametrOznačení [Jednotky]C.3.3
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody[%]≥ 50

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém

k instalovanému výkonu solárního systému

[l.kWp-1]≥ 80

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6:

Sledovaný parametrOznačení [Jednotky]C.3.4C.3.5C.3.6
Celkový využitelný energetický zisk ze systému

Qss.u

[kWh.rok-1]

≥ 1 700≥ 1 700≥ 3 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby[%]707070
Akumulace přebytků energie do teplé vodyPovinnáMožnáMožná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže[l.kWp-1]80
Akumulace přebytků energie do akumulátorůMožnáPovinnáPovinná
Minimální měrná kapacita akumulátorů[kWh.kWp-1]1,751,75

 Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 • podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů,
 • minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %,
 • dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50≤ 2,5 l.h-1 musí být doloženo protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY → PROTOKOL O MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY.

Podporované typy systémů:

Podoblast podporyTyp systémuVýše podpory [Kč]
C.4.1Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla100 000
C.4.2Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla75 000

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 • Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
 • Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Na co si dát pozor:

 • Rodinný dům, na který se žádá o podporu, musí splňovat definicirodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).
 • Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí.
 • Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
 • Realizaci podporovaného opatření musí provést dodavatel s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

Kdo může o podporu zažádat:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Způsob podání žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu.

Základní pravidla:

 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Dotaci pro Vás rádi vyřídíme

 e-mail: info@ateg.cz

tel. 731 650 863