OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pomůžeme získat podporu a dotaci i Vám!

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014 – 2020 téměř 2,6 miliard euro z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky (dále jen „ČR“), podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. OP ŽP 2014-2020 zároveň slouží i jako významný nástroj pro naplňování finančně náročných požadavků vyplývajících ze směrnic ES/EU.

Naší specializací je prioritní osa 5 – Energetické úspory.

Naše společnost se v oblasti OPŽP zabývá komplexním zajištěním žádosti včetně přípravy všech potřebných dokumentů a podkladů jako jsou:

  • energetický audit
  • projektová dokumentace
  • odhad investiční náročnosti
  • zajištění vyjádření příslušných DOSS (dotčené orgány státní správy)
  • projektová příprava
  • podání žádosti a s tím spojená administrace
  • výběrové řízení na dodavatele stavby
  • komunikace s poskytovatelem dotace a monitoring průběhu realizace z hlediska finančního plnění
  • zajištění technického dozoru při realizaci
  • závěrečné vyhodnocení akce včetně monitoringu hodnotících ukazatelů

Každou z těchto služeb nabízíme i jako samostatnou část, kterou u nás lze samostatně objednat!